استفاده از دکمه بازگشت به عنوان بازگشت به صفحه قبل

این امکان در زمان استفاده از stackview استفاده میشود در صفحات مورد نظر از کد زیر استفاده میکنید

Keys.onBackPressed: stackView.pop()‎