به کار بردن font awesome در QML

برای استفاده از font awesome باید فایل fontawesome-webfont.ttf را در پروژه قرار دهید توجه کنید باید فرمت ttf باشد بعد از قرار دادن فایل باید آن را به پروژه خود الحاق کنید به وسیله کد زیر

FontLoader { id: iranSFontM;‎ source: ‪"fontawesome-webfont.ttf"‬ }

با دادن مسیر دقیق به سورس و الحاق فایل به پروژه با استفاده ازکد های font awesome که همانند \uf042 است به ایکون های مورد نظر دست پیدا میکنیم

و با اضافه کردن font.family: iranSFontM.name; به کد مورد نظر فایل font awesome فراخوانی میشود و میتوان از امکانت فونت استفاده کرد .

Attached: