Animation QML

 • لیستی از انواع انیمیشن
  1. NumberAnimation --> ﻧﻮع ﻋﺪدی NumberAnimation ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺣﺮﮐﺎت در ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود . معنی کلمه( انیمیشن عدد)
    
  2. ParallelAnimation --> ﻧﻮع ParallelAnimation ﻣﻮﺟﺐ می گردد تا اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ها در QML ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ . معنی کلمه (انیمیشن موازی)
    
  3. SequentialAnimation --> توع SequentialAnimation این اجازه را میدهد تا انیمیشن ها یکی پس از دیگری اجرا شوند . معنی کلمه (انیمیشن متوالی)
    
  4. ParentAnimation --> از ﻧﻮع ParentAnimation زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد که ﺑﺨﻮاهیم ﯾﮏ آﯾﺘﻢ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻟﺪ آن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورﯾﻢ .در واﻗﻊ در ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺷﯽء آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از واﻟﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . معنی کلمه (انیمیشن والدین)
    
  5. PathAnimation --> اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ نوع QML میباشد که برای طراحی مسیرهای سفارشی در انیمیشن بکار می رود . نوع PathAnimation اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺨﻮاه ﻣﺴﯿﺮی را رﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورﯾﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .  معنی کلمه (انیمیشن مسیر)
   •  . ﺻﻔﺖ anchorPoint وﯾﮋﮔﯽ ﻟﻨﮕﺮ را ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯽء در ﻣﺤﻮر ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 
   •  . ﺻﻔﺖ duration ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای اﺟﺮا در ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 
   •  . ﺻﻔﺖ easing ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺤﻮه روان ﺳﺎزی را ﺑﺮ روی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد 
   •  . ﺻﻔﺖ endRotation وﻇﯿﻔﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 
   •  . ﺻﻔﺖ orientation وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺧﺶ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 
   •  . ﺻﻔﺖ orientationEntryDuring ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای وارد ﺷﺪن در ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 
   •  . ﺻﻔﺖ orientationExitDuring ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن در ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 
   •  . ﺻﻔﺖ path ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ 
   •    ﺻﻔﺖ target آﯾﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ر
  6. RotationAnimation --> نوع RotationAnimation یک PropertyAnimation اختصاصی است که کنترل چرخش در طول یک انیمیشن را در اختیار قرار میدهد  . معنی کلمه (انیمیشن چرخشی)
    
  7. SmoothedAnimation --> یک نوع SmoothedAnimation مقادیر را بر اساس مقادیر مشخص شده در هدف بر اساس روان ساز sase ‎/ in/‎ out متحرک میسازد . فرض کنید قرار است بین دو هدف از اشیاء ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎف و روان ﺑﯿﻦ آن ها اتفاق می افتد که در ساخت بازی و یا جلوه های  بصری نرم افزار بسیار کار آمد است . معنی کلمه (انیمشین صاف شده)
    
  8. SpringAnimation -->نوع SpringAnimation انیمیشن فنر ، رفتار نوسانی ﯾﮏ  ﻓﻨﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻨﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ می دهد ﺗﺎ ﺷﺘﺎب و میراﯾﯽ  را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐند که از بین اثر نوسانی فنر را کنترل کند ، همچنین شما می توانید سرعت نهایی انیمیشن را کنترل کنید . معنی کلمه (انیمیشن فنری)
    
  9. AnchorAnimation --> لنگر انیمیشن AnchorAnimation انیمیشنی را برای تغییر وضعیت یک لنگر (anchor) تعیین میکند . معنی کلمه (انیمیشن لنگر)
    
  10. AnchorChanges --> لنگر انیمیشن (AnchorChanges) برای تغییر وضعیت( حالت) لنگر های یک آیتم به کار میرود . معنی کلمه (تغییر لنگر)
    
  11. AnimatedImage --> از این انیمشن برای نمایش تصاویر gif استفاده میشود  . معنی کلمه ()
    
  12. AnimatedSprite --> این انیمیشن باعث میشود تا بتان عکس های ثابت را متحرک کنیم . معنی کلمه ()
    
  13. Animation --> اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ (Animation) برای تمامی انیمیشن ها درQML است ، ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻧﻤﯽﺗﻮان در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. . معنی کلمه ()
    
  14. AnimationController --> در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻤﺮ( زﻣﺎن ) داﺧﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد  .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ( AnimationController )  اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد . معنی کلمه ()
    
  15. Animator --> اﻧﻮاع اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ای تحت Qt Quick عمل می کنند  .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ  در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع میتواند وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮازی ﺳﺎزﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع میﺘﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد . معنی کلمه ()
    
  16. Behavior --> ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ . . در زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ، رﻓﺘﺎر زﯾﺮ ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺷﻤﺎرﺷﯽ را در زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ . معنی کلمه ()
    
  17. OpacityAnimator --> ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آﯾﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد انواع انیمیشن ها یتعریف شده QML با انواع استاندارد متفاوت هستند ارزش (مقدار) Item::opacity ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪن اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽﻣﯽﺷﻮد. . معنی کلمه ()
    
  18. ParentChange --> ﻧﻮع ParentChange ﯾﮏ آﯾﺘﻢ را در زمان حرکت از لحاظ ظاهری ، موقعیت ، چرخش و مقیاش  رو ﺑﺮ ی  ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و آن را در واﻟﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ میدهد
    
  19. Path --> ﯾﮏ نوع Path ﺧﻮد ازﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺴﯿﺮ دﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ شده است که شامل pathCurve , PathArc , PathCubic , PathQuad , PathLine و PathSv می باشد . همچنین توجه داشته باشد که فاصله بین آیتم ها در نوع Path میتواند توسط PathPercent تنظیم شود .
   PathLine یک  خط مستقیم به موقعیت اعمال میکند
   PathQuad  یک منحنی نوع درجه دوم به یک موقعیت با یک نقطه کنترل اعمال میکند
   PathCube یک مکعب منحنی با دو نقطه ی کنرتل به موقعیت اعمال میکند
   PathArc یک قوس همراه با یک شعاع به موقعیت اعمال میکند
   PathSvg یک مسیر از نوع داده رشته ای در قالب SVG مشخص میکند
   PathCurve یک نقطه در منحنی Catmull-Rom اعمال میکند
   PathAttribute یک ویژگی در یک مسیر از موقعیت اعمال میکند
   PathPercent روشی برای گسترش بخشهای خارجی آیتمهای مسیر مشخص میکند
    
  20. PathAnimation --> اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ انواع QML می باشدکه برای طراحی مسیر هایﺳﻔﺎرﺷﯽ در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﮑﺎر می رود . نوع PathAnimation اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺨﻮاه ﻣﺴﯿﺮی را رﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورﯾﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
    
  21. PauseAnimation --> از نوع زﻣﺎﻧﯽ PauseAnimation  زمانی استفاده میشود  ﮐﻪ از SequentialAnimation ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد با اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽﺗﻮان یک وقفه در اجرای اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ کرد
    
  22. PropertyAction -->  ﻧﻮع PropertyAction زمانی  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ نیاز ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﺘﺤﺮک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
    
  23. PropertyChanges -->ﻧﻮع PropertyChanges ﺟﻬﺖ معرفی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻﺗﯽ  درﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ( وﺿﻌﯿﺖ )  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر کلی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد  ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن در ﻣﻮﻗﻊ تغییر ﺑﯿﻦ وضعیتی به وضعیت دﯾﮕﺮ ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪ 
    
  24. RotationAnimator --> نوع Animator با انواع Animation ها فرق میکند هنگامی که از یک Animator استفاده شود . انمیشین مربوطه می تواند در نرخ ایجاد شده اجرا و ارزش - مقادیر مشخه های آن مانند form یا to در زملن به پایان رسیدن انیمیشن رو به پایان پرش یابند ، برای مثال فرش کنید کربعی را به حالت چرخش در آورده اید و این چرخش قرار است در زمان اتمام یک انیمیشن کمنترل و به پایان برسد . در این صورت بهتر است از نوع RotationAniamtion استفاده شود .
    
  25. ScaleAnimator -->نوع ScaleAnimator همان ویژگی های Animation را دارد انواع انیماتور های نوع خاصی از انیمیشن هستند که به طور مستقیم بر روی نمودار های صحنه ای تحت Qt Quick عمل میکنند ، این در حالتی است که حتی در زمانی که پروسه جهت صحنه های انیمیشنی در حا اجرا قرار بگیرند انیمیشن مورد نظر تحت این نوع می تواند وارد عمل شود . از این قابلیت موازی ساز می باشد که تحت این نوع میتواند اعمال شود که مثالی از آن در صفحات قبل در بخش Animatior آورده شده است .
    
  26. SmootedAnimation --> یک نوع SmootedAnimation مقادیر را بر اساس مقادیر وشخص شده در هدف بر اساس روان ساز ease ‎/in ‎/out متحرک م یسازد . فرض کنید قرار است بین دو هدف از اشیاء حرکتی ایجاد شود که ممکن است به صورت بصری مشکلاتی داشته باشد اما با استفاده از این نوع یک حالت صاف و روان بین آن ها اتفاق می افتد که در ساخت بازی و یا جلوه های بصری نرم افزارها بسیار کارآمد است.
    
  27. SpringAnimation --> نوع SpringAnimation انیمیشن فنر ، رفتار نوسانی یک فنر را همراه با ثابت فنر مناسب نمایش می دهد تا شتاب و میرایی را طوری تنظیم کند که از بین رفتن اثر نوسانی فنر را کتنرل کند ، همچنین شما میتوانید سرعت نهایی انیمیشن را کنترل کنید
    
  28. YAnimator--> اجرا شدن انیمیشن در محور y
    
  29. XAnimator--> اجرا شدن انیمیشن در محور x
  30. states
  31. state
  32. transitions
  33. Transition